Gate2Payments ApS
Общи условия за придобиване и плащане на Gateway (PSP) услуги

Общи условия за придобиване

Тези Общи условия се отнасят за всички фирми, които предлагат картови плащания чрез Gate2Payments ApS.

 1. Определения
 • Компания

Физическо или юридическо лице, което е сключило споразумение с Gate2Payments ApS за предлагане на онлайн картови плащания.

 • Картодържателя

Лицето (клиент на компанията), на което е издадена картата.

 • Карта

Платежни карти, включени в настоящото споразумение, обикновено Visa и MasterCard.

 • Основно споразумение

Документът с цени и други условия между Компанията и Gate2Payments ApS.

 • Картови асоциации

Visa и MasterCard

 • Банката

Банката се регулира от органа за финансов надзор в страната, в която пребивава, както и на асоциациите на VISA и MasterCard. Паричните потоци от онлайн покупки се извършват единствено чрез Банката

 • PSP

Доставчикът на платежната платформа и техническа връзка между Банката и Дружеството.

 1. Предимства на Gate2Payments ApS

Gate2Payments ApS предоставя следните услуги на компанията: обработка на търговското заявление, регистрация и обработка на картови плащания, и обработка на възражения от издатели на карти и картодържатели.

Gate2Payments ApS обикновено доставя Основното споразумение в рамките на 1-3 работни дни от момента, в който уеб магазина отговаря на изискванията, определени от банката.

Банката следва законодателството срещу прането на пари и законодателството на ЕС относно онлайн покупките.

 1. База на споразумението

Споразумението между Компанията и Gate2Payments ApS се състои от Основното споразумение, Общите условия и Международните правила VISA и MasterCard.

Gate2Payments ApS, от името на клиента, може да подпише Основното споразумение. Споразумението трябва да бъде активирано в рамките на 3 седмици от датата на подписване, в противен случай ще бъде прекратено.

Споразумението с компанията се основава на задълбочен кредитен рейтинг. Gate2Payments ApS има право да получи кредитна информация за компанията и нейните собственици, както и да поиска от компанията необходимата информация за текущата оценка на взаимоотношенията с клиента.

В случай на значителни промени в деловите взаимоотношения Gate2Payments ApS трябва да се уведомени писмено незабавно. Основната информация за компанията, която се изисква е, но не се ограничава до: Собственост, управление, съвет, регистрационен номер, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на акаунта, URL адрес, индустрия, бизнес модел и доставка. Значителни промени могат да доведат до промяна на кредитния рейтинг от Gate2Payments ApS.

Gate2Payments ApS си запазва правото да променя условията на продажба на компанията, ако кредитният рейтинг на компанията се е променил.

 • Всяка промяна в споразумението между Gate2Payments ApS и компанията трябва да бъде в писмена форма. Gate2Payments ApS може да промени споразумението с 30-дневно предизвестие. Периодът може да бъде и по-кратък, ако промяната се дължи на изисквания от страна на власти или Картовите асоциации. Известията за промени се извършват по електронен път. Дружеството е обвързано с промяната, освен ако в рамките на 10 дни от уведомлението Gate2Payments ApS уведоми, че промяната е неприемлива.
 1. Използване на платформата

От съществено значение е платформата да поддържа високо ниво на сигурност при онлайн плащания с карти.

Дружеството е задължено да участва активно в това и договорът ще бъде активен в рамките на 3 седмици след подписването, след това сметката ще бъде прекратена.

Компанията трябва по всяко време да спазва стандартите на Картовите асоциации за управление сигурността на картите – PCI DSS. Стандартите непрекъснато се подобряват и настоящите правила са достъпни на www.pcisecuritystandards.org.

Ако самата компания обработва и / или съхранява картови данни, Gate2Payments ApS трябва да се информира и Компанията трябва да документира, че е преминала теста PCI DSS и е одобренa.

Напълно е забранено да се търгува с картовa информация Забравените карти (чрез физическа търговия) трябва да бъдат изпратени незабавно на Gate2Payments ApS.

Компанията трябва по всяко време да гарантира, че съответните служители (обикновено служители, работещи при получаване на плащания, счетоводство и жалби на клиенти) са наясно с правилата за използване на платформата по всяко време и са редовно информирани за това. В Gate2Payments ApS, съответният персонал трябва да участва в плащането с кредитна карта. Разходите се поемат от Дружеството.

В случай на подозрение или констатация, че е получен неоторизиран достъп до системите на компанията, съдържащи картови данни, Gate2Payments ApS ще бъде уведомявано незабавно за това. Компанията е отговорна за всяка загуба в резултат на това, включително глобата, която Gate2Payments ApS и Банката може да понесе в резултат на това. Gate2Payments ApS ще поиска от външна охранителна компания да разследва събитието и неговите причини и последствия, в случай на компрометиране на данните на компанията с чувствителна карта.

 1. Обработка на транзакции

Обработката на дадена транзакция се състои от разрешение и плащане. Разрешението предполага, че Дружеството чрез Банката иска от Картовите асоциации да потвърдят, че картата е валидна и има покритие за желаната сума на покупката. Ако е така, сумата е блокирани в банковата сметка на картодържателя и Дружеството получава разрешение за текущата транзакция и приема плащането.

Плащането не може да бъде извършено, докато стоката не бъде доставена или доставена на Картодържателя. От дружеството се изисква да получава всички съответни типове VISA и MasterCard.

При извършване на транзакция следната информация трябва да бъде изпратена на Gate2Payments ApS: номер на картата, дата на изтичане на картата, сума, CVV код. Ако Gate2Payments ApS сметне за необходимо за сигурността на платформата, може по всяко време да да добави изисквания за данните за всяка транзакция.

При завършване на сделката Дружеството е длъжно да предаде разписка на Картодържателя. Бизнесът трябва да съхранява цялата необходима информация относно транзакцията за минимум 2 години.

 1. Отхвърлени транзакции

Транзакциите, разрешени съгласно настоящото споразумение, трябва да се извършват в съответствие със законите и разпоредбите на Картовите асоциации. Примери за отхвърлени транзакции са: Плащания, получени за трето лице, Плащане за стоки / Продуктови групи / Промишленост (вж. Специален МCC код), които не са споменати в Основното споразумение, Уреждане на задължения (Картодържател, заплащащ един предварително получен продукт) Картата и / или Gate2Payments ApS и търговската марка и търговска марка Плащания за продажба, които не съответстват на местните закони в Картодържателите и Дружеството, както и плащания за услуги, които могат да представляват нарушение на авторски права.

Горепосочените ще се възприемат като грубо нарушение на Споразумението с Gate2Payments ApS и могат да доведат до незабавно му прекратяване. Нарушението може също да наложи много съществени глоби от Gate2Payments ApS и / или картовите организации.

 1. Възстановявания

Възстановявания на плащания от страна на Дружеството на картодържател (обикновено при връщане на закупения артикул) подлежи на пълно или частично компенсиране на предварително извършено плащане с карта. Дружеството трябва да използва същата кредитна карта, използвана за завършване на първоначалната покупка, и възстановяването не трябва да надвишава първоначалната стойност на транзакцията.

Възстановяването на средства може да се извърши само чрез Gate2Payments платформата, ако първоначалната транзакция е била през нея. Това означава, че не може да бъде платена парична сума или банков превод на Картодържателя.

 1. Oспорвани сделки

Картодържателят може да оспори плащането чрез Банката. Причината за това може да бъде следното: Картодържателят не е извършил умишлено транзакцията, картодържателят не е получил желания продукт или услуга, притежателят на картата е върнал артикула или че извършеното плащане е по-голямо от стойността му. Дружеството е задължено своевременно да предостави, по искане на Gate2Payments ApS, цялата съответна документация, свързана със спорната транзакция. Ако Дружеството не може да oспори транзакцията, Банката трябва да върне плащането на Картодържателя. Решението е окончателно и не може да бъде oспорвано в съд.

Дружеството се ангажира да предоставя висококачествено обслужване на картодържателите, за да избегне колкото се може повече от спорните транзакции. Прекомерният им  брой може да доведе до глоби и такси от картовите организации както за компанията, така и за Gate2Payments ApS. Gate2Payments ApS винаги ще ги прехвърли на Дружеството.

По искане на Gate2Payments ApS, компанията трябва за своя сметка да участва в курсове и програми, за да сведе до минимум оспорваните плащания.

 1. Такси

Всички обичайни такси са посочени в Основното споразумение. Всички такси, глоби и други подобни ще бъдат приспаднати от текущите плащания на Gate2Payments ApS към Дружеството. Всички цени и такси са посочени без ДДС и други данъци. 6-месечният абонамент се таксува предварително и таксите за транзакции се таксуват всеки месец.

Ако Дружеството таксува Картодържателя за дадена транзакция, това трябва да бъде ясно обяснено на Картодържателя, преди да се таксува. Компанията е задължена да актуализира и да спазва националните и европейските правила за таксуване на транзакции с потребителите.

 1. Изплащания и резерв

Изплащанията на компанията се извършват периодично, както е посочено в основното споразумение. Изплащанията са са нето от такси, такси, възстановени суми, компенсации и резерви.

Резервите са определени в Основното споразумение. Ако кредитният рейтинг е актуализиран, Gate2Payments ApS може да промени размера на резервите.

Компанията е длъжна да съгласува плащанията на Gate2Payments ApS възможно най-бързо със своето собствено счетоводство. Възражения срещу Gate2Payments ApS трябва да бъдат направени не по-късно от 30 дни след изтичане на месеца на публикуване. Дружеството трябва от свое име да извлече изявленията си за сетълмент.

 

Общи условия за плащане за портала

Условията са валидни от 1 април 2018 г. Приложимата ценова структура може да се промени по всяко време с 3-месечно предизвестие.

 

 1. Gate2Payments Услуги

Сътрудничеството с Gate2Payments ApS позволява на компанията да получава онлайн плащания. Gate2Payments платформата е одобрена от Банката, а транзакциите между Gate2Payments ApS и Банката са криптирани.

 

 1. Функционалност на платформата

Gate2Payments ApS се стреми да улесни вашите онлайн плащания 24/7 365. Gate2Payments ApS поддържа най-високите стандарти за сигурност и притежава PCI DSS лиценз.

Gate2Payments ApS не носи отговорност за каквито и да било неизправности, но ще опита да реши проблемите възможно най-скоро след появата им. В случай на поддръжка/технически проблеми и т.н., Gate2Payments ApS има право да преустанови дейността си за кратки периоди.

 

 1. Отговорности на фирмата

Компанията отговаря за конфигурирането на софтуера си в своя онлайн магазин, така че транзакциите могат да се извършват чрез Gate2Payments платформата. Модулите Gate2Payments ApS са на разположение безплатно, без Gate2Payments да носи отговорност за тяхната функционалност.

Дружеството е отговорно да гарантира, че сделките са в съответствие с приложимото законодателство, включително правилата, установени в Закона за платежните карти, Правилника за регистрите и защитата на потребителите.

Ако Дружеството не сключи договор с Gate2Payments ApS, Дружеството може да сключи споразумение с други банки за използването на платформата, но Gate2Payments ApS не носи отговорност за промяна на цените, определени от банките. Споразуменията между Дружеството и други банки са изцяло между тези две страни. Gate2Payments ApS не е страна по тези споразумения.

Дружеството е длъжно да спазва правилата/указанията, определени от Gate2Payments ApS, и е длъжно да уведомява за всички нередности, включително подозрения за възможни навлизания от трета страна в тяхната система.

Gate2Payments ApS не носи отговорност за каквито и да е загуби, които потребителят може да понесе от злоупотреба с потребителска парола, както и всякакви искове от страна на клиентите относно връщането на плащанията, извършени по интернет.

Gate2Payments ApS не носи отговорност за оперативни неизправности, независимо от причините за тях.

 

 1. Права

Gate2Payments ApS има право да прехвърли на третата си страна без предварително уведомление задълженията си по настоящите Общи условия.

Gate2Payments ApS има всички права върху софтуера, който използва за транзакции при тези условия, и двете страни имат безусловна конфиденциалност по отношение на информацията за другата страна и/или трети лицa.

Дружеството получава само ограничено, неизключително право на ползване за услугата, която Gate2Payments ApS предоставя.

Правото на Компанията да използва API кода и други материали подлежи на своевременно плащане на всички дължими плащания към Gate2Payments ApS.

Нарушението на тези права от Компанията се счита за съществено нарушение на споразумението.

Gate2Payments ApS има право да използва бизнес характеристиките на компанията като препратка, включително маркетингов материал, по време на срока на споразумението. Предприятието може да предостави на Gate2Payments ApS инструкции за такова използване.

Ако Дружеството изрично заяви, че не е използвано като справка, Gate2Payments ApS е длъжна да направи това.

 

 1. Прилагане и прекратяване на споразумението

Споразумението между Gate2Payments ApS и Дружеството ще влезе в сила непосредствено след подписването му и продължава до преустановяване на дейността на Компанията. Gate2Payments ApS е упълномощено да приеме условията на Банката от името на Дружеството. Ако условията не са стандартни, Gate2Payments ApS ще поиска електронно пълномощно от името на Дружеството.

Предприятието може да прекрати споразумението с Gate2Payments ApS, с края на предплатения абонаментен период, но прекратяването е факт едва след текущия месец + 1 месец.
Прекратяването трябва да се извършва по телефона (+45 7070 7408) в рамките на нормалното работно време, което е от понеделник до петък 09.00 – 16.00 часа.

Споразумението може да бъде прекратено от Gate2Payments ApS с 1-месечно предизвестие. Gate2Payments ApS може да прекрати Договора с незабавно предизвестие или да промени настоящите условия в случай на повторно или грубо нарушение, съгласно праговете на Gate2Payments ApS, за голям брой оспорвани плащания и възстановени суми. Споразумението може да бъде прекратено незабавно, ако се промени кредитният рейтинг на Дружеството.

Картовите организации могат от свое име да прекратят споразумението с незабавно предизвестие.
В случай на съществено нарушение всяка от страните има право да прекрати споразумението незабавно.

В случай на нарушение на настоящите Условия за ползване, включително приложимите закони и разпоредби, Gate2Payments ApS има право незабавно да прекрати дейността на Компанията.

 

5.1 Автоматично подновяване на абонамента

Освен ако Дружеството не е прекратило договора с Gate2Payments ApS или по друг начин е прекратено, нов абонаментен период ще започне след изтичане на предишния абонаментен период.

 

 1. При оспорване

Ако има несъответствия между Gate2Payments ApS и компанията, се договаря, че се прилага правото на ЕС и че Морският и търговски съд в Копенхаген ще бъде място.

 

Декларация за поверителност

Поради промени в новото законодателство на ЕС, наречен “Общ регламент за защита на данните” (GDPR), вие получавате информация за актуализираната ни политика за поверителност.

Във връзка с Регламента за личните данни на ЕС, който влезе в сила на 25 май 2018 г., можете да прочетете нашата Декларация за поверителност.

1.1 Въведение

Gate2Payments ApS обработва лични данни за фирмите и следователно ще получите следната информация (за поверителност).

1.2 Контролер на данни

Gate2Payments ApS, CVR-№. 36953128, е контролер на данни. Това означава, че ние сме отговорни за вашата лична информация.

1.3. Цел и основание за събиране на лични данни.

A: Искаме да гарантираме, че личната ви информация се събира и обработва само за една или повече от следните цели:

 • Да предоставяте бюлетини, за които сте се регистрирали
 • За да се регистрирате за споразумение за обратно изкупуване и плащане

Б: Нашата база за обработка на вашата лична информация е:

 • Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1 от Регламента за защита на данните. 1 (а)
 • Правило за лихвеното тегло в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента за защита на данните. 1, f. Обработката на вашите лични данни за профилиране е необходима, за да може Gate2Payments ApS да преследва легитимен интерес под формата на целенасочени запитвания и подобрен потребителски опит
 • Ако основанието за обработка на вашата лична информация е вашето съгласие, вие имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време.
 • Съхраняваме вашата лична информация, докато вашето съгласие бъде отменено и вече няма да получавате бюлетини от нас.

1.4 Вашите права

1.4.1. Можете да получите достъп до личната си информация по всяко време, да поискате да коригираме неправилна лична информация или да бъдете изтрити, моля да се свържете с нас. Можете също да поискате тази обработка да бъде ограничена, преносимост на данни или възражения относно обработката на вашата лична информация.

1.4.2. Ако желаете да обжалвате обработката на личните ви данни, моля, свържете се с Инспектората по данни.

1.4.3. Вие имате правото по всяко време да възразите срещу обработката на вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

1.5 Предаване и разкриване на лични данни на трети страни

1.5.1. Само служителите, представителите и доставчиците, във връзка с работата, имат достъп до вашите лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните до степента, необходима за предоставяне на услуга или извършване на действия от наша страна.

1.5.2. Ние запазваме правото си да използваме или разкриваме информацията до степен, необходима за спазване на приложимото право, да провеждаме разследвания във връзка с жалби, да отговаряме на вашите искания или за разследващи цели.

1.6 Прехвърляне на получатели в трети страни, включително международни организации

1.6.1. Ние ще предадем вашата лична информация на получатели извън ЕС и ЕИП, ако е необходимо. Това ще се случи чрез Mailchimp, който се намира в Съединените щати. Необходимите гаранции за прехвърлянето на информация към Съединените щати са гарантирани чрез сертифицирането на обработващия данните в рамките на защитата на личните данни между ЕС и САЩ, вж. Регламентът за личните данни на ЕС. 45.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на support@gate2payments.com

1.7 Бисквитки

Gate2Payments ApS използва “бисквитки”. Бисквитките се използват единствено във връзка с платформата на Gate2Payments ApS. Ние не регистрираме никаква информация в “бисквитките” в бизнес отношенията на Gate2Payments.

Статистическите данни за регистрационните файлове се използват в Gate2Payments ApS. Статистическата система събира информация, която може да осигури статистика за това колко посетители има уебсайтът, откъде идват, на кой етап клиентите напускат уеб сайта и др. Gate2Payments ApS използва тази статистика за подобряване на нашия уебсайт и неговите функционалности. Статистиката се използва в маркетинга и за увеличаване ползите за клиентите.

За да влезете в договор за Gate2Payments ApS, трябва да се регистрирате със следната лична информация: име, ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл, паспорт, сметка за комунални услуги като доказателство за домашния адрес, име на фирмата, регистрационен номер, паспорт и сметка за комунални услуги като доказателство за домашния адрес за всички собственици с повече от 25% акции, банковите данни на компанията. Личните данни се регистрират с Gate2Payments ApS и се съхраняват в продължение на 5 години, след което се изтриват.

Ние правим регистрацията на Вашата лична информация с цел предоставяне нашите услуги на Компанията. Всички служители на Gate2Payments ApS имат достъп до регистрираната информация.

Администраторът на данните е Gate2Payments ApS.

Всички данни са обработени криптирани.

 

 1. Други условия

При приемане на условията на търговия Дружеството ще бъде регистрирано за нашия бюлетин. Информационният бюлетин съдържа съответна оперативна информация, обща информация и оферти.

Нито една от страните няма право да предоставя информация на трети страни относно споразумението и неговото съдържание. Gate2Payments ApS има право обаче да разкрие информация относно споразумението и фирмената връзка с картовите организации. Дружеството не може да държи Gate2Payments ApS отговорно за щети, включително загуба на приходи поради системни повреди и грешки. Дружеството се насърчава да поддържа подходящи системи за архивиране.

Помощ за инсталиране или каквото и да е друго в уеб страницата Ви е винаги на ваша отговорност, а Gate2Payments ApS не носи отговорност за грешки или други вреди на уеб страницата на компанията. Затова винаги препоръчваме да архивирате страницата си.

Споровете се решават от Първоинстанционния съд в Копенхаген съгласно датското законодателство.